Welcome Guest
Search
Home > 标样目录 > 进口标样
美国加联-32X LB13铜合金标样

发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

 

美国加联-32X LB13铜合金标样

 

标样编号 32X LB11D 34X NS3 F 32X LB13 C 32X LB15 E 32X LB16 A 32X LB3 G 32X PB15 A 32X SN2 J
研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
牌号 - 15-20 - - - 937 MOD - -
Al 0.0022 0.0003 0.0011 *0.001 0.0012 0.0006 0.045 *0.002
As 0.0315 - 0.131 0.0273 - 0.021 0.123 0.0119
Bi 0.0338 - 0.0721 *0.13 0.012 0.0091 - 0.119
Cu 77.97 64.16 84.87 73.6 74.42 77.5 96.07 81.17
Fe 0.0025 0.285 0.016 0.0012 0.004 0.095 0.116 0.041
Mg - 0.0005 - - - - 0.0275 -
Mn *0.0003 0.0377 0.0005 - - 0.025 0.0125 0.0246
Ni 0.565 14.96 0.828 0.123 0.793 1.54 0.212 1.025
P 0.007 0.0295 0.0161 0.0035 0.0018 0.005 0.0873 0.22
Pb 10.17 0.178 7.59 21.42 18.78 9.96 0.174 2.06
Si *0.002 0.0017 0.0035 0.0008 - 0.0024 0.043 0.009
Sn 10.87 0.056 5.8 4.51 5.55 10.71 2.21 14.22
Zn 0.124 19.96 0.52 0.064 0.45 0.051 0.76 0.94
Sb 0.111 - 0.0186 0.127 0.0012 0.024 0.026 0.106
S 0.053 0.0028 0.115 0.032 0.0011 0.0015 - 0.0106
Co 0.0202 0.0922 0.0293 0.0051 - - 0.0509 0.0343
Ag 0.118 0.1 0.0063 0.0217 0.0016 - - 0.0107

 

Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved